พื้นที่ให้บริการ

 

ปัจจุบันมีพื้นที่ที่ให้บริการแล้ว ดังนี้

ดูจากแผนที่ได้ที่ https://eduroam-mon.uni.net.th/

 

วิทยาเขตหาดใหญ่ : 

 • ศูนย์คอมพิวเตอร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ :  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (ตึกหุ่นยนต์) อาคารสตางค์ มงคลสุข และอาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ สิรินธร
 • คณะทันตแพทยศาสตร์

 

วิทยาเขตปัตตานี:

 • ศูนย์คอมพิวเตอร์

 

วิทยาเขตภูเก็ต:

 • โรงอาหาร
 • คณะวิเทศศึกษา
 • ศูนย์การเรียนรู้
 • อาคารเรียนรวม 6
 • สำนักงานอธิการบดี
 • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 

วิทยาเขตสุราษฏร์:

 • อาคารบริการวิชาการ
 • อาคารสำนักงานอธิการบดี
 • อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยศาสตร์

 

วิทยาเขตตรัง:

 • ยังไม่บริการ